Debattartikel: motverka våld mot kvinnor!

Lovisa Johansson Okategoriserade

I samband med dagen mot våld mot kvinnor lägger vi fram flera politiska förslag till Uppsala kommunfullmäktige på tema våld mot kvinnor.

I Europa dör fler kvinnor av våld i nära relationer än av terrordåd. I Sverige mördades 22 kvinnor av en man de hade en pågående, eller avslutad relation med förra året. Alla hade kunnat räddas om världen såg annorlunda ut.

Nästan alla våldsbrott begås av män. 85 procent av de som misstänks för misshandel mot kvinnor är män (Brå).

Störst risk för dödligt våld är i samband med separation från förövaren, ofta efter upprepat och långvarigt våld. Våld i nära relationer inbegriper allt från psykiskt våld, hot om våld, till fysiskt och dödligt våld. Vi måste behandla allt våld som akut.

För Uppsala kommun föreslår Feministisk initiativ:

1. ATT STÄRKA HUSKURAGET
Huskurage förhindrar våld i nära relationer, exempelvis genom att fler ringer på hos grannen. Huskurage manar också till att kontakta polisen vid en hotfull eller akut situation. Vi vill stärka och utvidga kommunens projekt med huskurage.

2. ATT INRÄTTA EN HAVERIKOMMISSION MOT MÄNS VÅLD MOT KVINNOR
En haverikommission förebygger, utreder och föreslår förbättringar för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi vill se över hur samverkan mellan polis, socialtjänst, sjukvård och andra samhällsinsatser fungerar och vilka insatser som behövs för kvinnor som är utsatta för hot, våld och trakasserier.

3. ATT INFÖRA FÖRBUD MOT SEXISTISK OCH RASISTISK REKLA SOM LEGITIMERAR VÅLD
Den sexualiserade reklamen som finns på många offentliga platser i kommunen är en del i skapandet av de normer som riskerar att leda till hat, sexualiserat hot och våldshandlingar. Kommunen måste arbeta med att utmana förlegade värderingar och arbeta för att motverka de föreställningar som ligger till grund för våldtäkter och sexuella övergrepp.

4. ATT SPRIDA KUNSKAP PÅ SKOLORNA OM VÅLD I NÄRA RELATIONER
Vi vill se en kunskapsspridning bland personal inom utbildningssektorn i att identifiera de barn som är utsatta för våld i nära relationer och sexuella övergrepp. Vi vill även sprida information till elever om maktrelationer, samtycke och kroppslig integritet.

5. ATT MOTVERKA KÖP AV SEXUELLA ÖVERGREPP
Vi vill undersöka möjligheten till skuldsanering till personer som riskerar att av ekonomiska skäl drivas till prostitution. Vi vill att kommunen ska arbeta för att stödja och skydda människor som utnyttjas för sexuella ändamål, att minska efterfrågan av att utnyttja andra människor för sexuella ändamål, och kraftigt avvisa idén om mäns rätt att konsumera och exploatera andras kroppar.

6. ATT KOMPETENSUTBILDA VÅRD- OCH OMSORGSPERSONAL
Kommunens anställda inom vård och omsorg har en unik möjlighet att upptäcka och förebygga våld i nära relationer hos kommunens brukare. Feministiskt initiativ lägger fram två politiska förslag för att att samtlig personal fortbildas till att upptäcka och förebygga våld i alla dess former.

Varje kvinna som utsätts för våld eller dör till följd av våldet är ett samhälleligt misslyckande.

Vi vet vilken värld vi arbetar för; en värld där alla får leva ett liv fritt från våld. Den världen arbetar vi för idag och alla andra dagar. Ett arbete som tidigare generationers feminister påbörjat och som vi måste föra vidare till kommande generationer.

Lovisa Johansson (F!)
Stina Jansson (F!)

https://www.unt.se/asikt/debatt/sa-kan-vi-motverka-mans-vald-mot-kvinnor-5459948.aspx