Vår politik

Vi vill att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

För att uppnå ett samhälle som bygger på jämställdhet måste kommunerna och regionerna beakta jämställdhetsperspektivet fullt ut i sin politik, det vill säga inom samtliga politikområden, i sin organisation och i sitt praktiska handlande. Med en feministisk politik är jämställdhet en nyckel till ekonomisk och social framgång i Uppsala kommun och landsting. Feministisk politik är en politik utan åtskillnad i fråga om kön, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, hudfärg, religion och annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder samt med beaktande av att asylsökande och flyktingars rättigheter tillvaratas.