Vår politik

Vi vill att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

För att uppnå ett samhälle som bygger på jämställdhet måste kommunerna  och regionerna beakta jämställdhetsperspektivet fullt ut i sin politik, det vill säga inom samtliga politikområden, i sin organisation och i sitt praktiska  handlande. Med en feministisk politik är jämställdhet en nyckel till  ekonomisk och social framgång i Uppsala kommun och landsting. Feministisk politik är en politik utan åtskillnad i fråga om kön, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet,  hudfärg, religion och annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell  läggning och ålder samt med beaktande av att asylsökande och flyktingars  rättigheter tillvaratas.

Valmanifest för F! Uppsala: