Lokalpolitik

Valmanifest för F! Uppsala:


F! Uppsalas valmanifest för 2018-2022.

 

Valmanifest för Uppsala kommun 

Valmanifest för Uppsala region

 


Kommunpolitik:

Här återfinns de förslag vi lägger i kommunfullmäktige, med en kort beskrivning av förslagen.

2019

Motion: Våldet går inte i pension

Att Uppsala tar fram en plan för hur de som jobbar inom äldreomsorgen kan arbeta för att upptäcka och förebygga våld och våld i nära relationer hos kommunens äldre.

Motion: Stärk huskuraget

Att Uppsala kommun stärker projekt med huskurage för att upptäcka och förebygga våld i nära relationer.

Motion: Sexistisk och rasistisk reklam

Att Uppsala kommun förbjuder sexistisk och rasistisk reklam på kommunens reklampelare.

Motion: Minska utnyttjandet av personer i prostitution och människohandel

Att Uppsala tar fram en plan för hur vi kan stötta människor utsatta för prostitution på ett bättre sätt.

Motion: Kunskapscenter mot rasism

Att Uppsala kommun skapar ett kulturcentrum för arbete mot rasism.

Motion: Inrätta en haverikommission mot mäns våld mot kvinnor

Att en speciell samverkan mellan socialtjänst, polis, sjukvård och andra samhällsinstanser sker för att utreda och förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Motion: Barns utsatthet för våld i hemmet

Att minska barns utsatthet för våld i hemmet genom att se till att inget barn över 7 år tvingas bo med en vårdnadshavare de inte vill bo med, att göra samarbetet bättre mellan Socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin förbättras, och att personal som medverkar vid umgängesträffar mellan barn och vårdnadshavare har specialkompetens i våldsutsatthet.  

F! Mål och budget 2020

F! Uppsalas förslag till budget för kommunen 2020

Motion -Anslut Uppsala till ICAN Cities Appeal

Att Uppsala ska gå med i ICAN Cities Appeal, vilket betyder att Uppsala skriver under på att arbeta mot kärnvapen.

Motion – Inför vegetabilisk norm

Att Uppsala kommun serverar vegetabilisk mat om inget annat särskilt efterfrågas.

Motion – Utlys klimatnödläge

Att Uppsala utlyser klimatnödläge.

Motion – öppna sammanträden i kommunens samtliga råd, nämnder och i kommunstyrelsen

Att alla möten som hålls i kommunens råd, nämnder och styrelse hålls öppna för alla som vill delta.

Motion: Krav på redovisning av vinst för fristående pedagogiska verksamheter

Att friskolor i Uppsala måste visa hur mycket de tar ut i vinst

Motion: Medborgarförslag

Att invånare i Uppsala kommun ska kunna lägga politiska förslag 

Motion: bokkollo

Att kommunen ska ordna ett bokkollo för ungdomar på Uppsala kommuns landsbygd

Motion: Införa närvarorätt

Att F! ska få möjlighet att delta på möten som vi idag inte har tillgång till, exempelvis kommunstyrelsen och nämnder.

Motion – Diskriminersombud på alla skolor

Att alla skolor i Uppsala kommun ska ha ett diskrimineringsombud på varje skola för att stötta elever och personal som upplevt trakasserier i skolan, och i det förebyggande arbetet mot trakasserier.

Motion – Konsumtionsbaserad utsläppsredovisning

Att Uppsala ska inkludera invånarnas konsumtion i utsläppsredovisningar för att visa på Uppsalas faktiska klimatpåverkan.

 

2018

F!s förslag till Mål och budget 2019 

F! Uppsalas förslag till budget för kommunen år 2019

Motion: Bostad till ensamkommande 

Att alla ensamkommande flyktingungdomar ska få bostad i Uppsala kommun

Motion: Gör Blodstensskogen till naturreservat

Att byggplanerna i Blodstensskogen i Eriksberg ska avbrytas och att skogen ska göras till naturreservat.

 


Ordlista:

Kommunfullmäktige = parlamentet i kommunen. Där politikerna röstar och tar beslut.
Motion = ett förslag
Interpellation = en fråga som kräver ett utförligt svar
Fråga = en mindre fråga
Yrka = att uppmana att rösta på ett visst sätt
Bifall = röstar ja
Avslag = röstar nej
”Motion besvarad” = förslaget avvisas av en viss anledning, till exempel för att det redan är genomfört eller för att det är något kommunen inte kan styra över.