Våra politiker

Under mandatperioden 2014-2018 har vi haft två ledamöter i Uppsala kommunfullmäktige, samt två ersättare.

Mona Camara Sylvan

Gruppledare och kommunfullmäktigeledamot (F!)

Ersättare Valberedningen Uppsala kommunfullmäktige

Mona: ”I kommunfullmäktige kommer jag att arbeta för en generell arbetstidsförkortning samt den normkritiska pedagogikens utbredning i samtliga skolor.

Min hjärtefråga är dock kampen för att bevara offentligheten, det gemensamma och kollektiva. Jag kommer aktivt att motarbeta privata lösningar inom välfärden och samtidigt kräva fler och mer centralt placerade offentliga verksamheter där alla kommuninvånare med prioriterad hänsyn till yngre, äldre, funktionshindrade och hbtq-personer – kan umgås, organisera sig och delta i samhället på lika villkor utan att behöva ta del av kommersiell verksamhet.

Jag kommer exempelvis att kämpa för att bevara Ungdomens Hus på sin centralt belägna plats i Uppsala innerstad. Lika viktigt är tillgången till samhällsservice och sociala mötesplatser fria från kommersiell verksamhet i våra centrum utanför innerstaden.”

Tomas Karlsson

Kommunfullmäktigeledamot (F!)

Tomas: ”Jag är projektledare för arbetsmarknadsprojektet Korta vägen samt Akademikertrainee, som hjälper arbetslösa till praktik och jobb.

I kommunfullmäktige kommer jag arbeta för att garantera kvinnojourerna ekonomiskt stöd till sin ordinarie verksamhet vilket ska inbegripa hyror samt lön för minst 2 till 3 heltidsanställda. Mäns våld mot kvinnor är en säkerhetsfråga, och bör hanteras som en sådan.

Vi behöver också skapa en likvärdig och normkritisk skola, samt göra kommunen till en ännu bättre arbetsgivare, där heltidsanställningar är regel. Genom min erfarenhet som projektledare har jag också sett hur kommunen kan förbättras när det gäller att ta in nyanländ kompetens på arbetsplatser, till exempel genom att erbjuda fler praktikplatser. Uppsala kommun har alla möjligheter att göra bättre ifrån sig på dessa områden. För en rosa kommun!”

Sadaf Nasiripour

Ersättare Uppsala kommunfullmäktige (F!)

Sadaf: ”För många handlar inte arbetslösheten om lågkonjunkturer eller utbildningsnivå utan om den strukturella rasism som institutionaliserats på arbetsmarknaden. Jag vill verka för en tillgänglig arbetsmarknad och arbetsplatser fria från diskriminering med personal som aktivt jobbar mot detta.

Skolorna i Uppsala behöver också bli jämställda. Idag spelar det roll vart du går i skolan. Fi vill verka för en jämlik utbildning i hela kommunen. Barn och ungdomar behöver en säkrare skolgång vilket betyder att vi behöver höja hbtq- antirasism- och antiableism kompetensen i skolan.”

 

Josef Safady Åslund

Ersättare Uppsala kommunfullmäktige (F!)

Josef: ”Jag vill använda min position i kommunfullmäktige till att motverka den teknokratiska normen som växt fram inom svensk politik. Politiker ska inte styra samhällets utveckling. Vi ska tillhandahålla och förvalta plattformer där medborgarna själva kan styra riktningen för Uppsalas utveckling, samt överse och hjälpa till i implementering av de förändringar som där beslutas.

Men människor måste också ges en ärlig chans att delta i politiken. Ett sätt att underlätta detta är att sänka arbetstiden så människor har mer tid till annat än lönearbete. Ett annat sätt är att kommunen aktivt utformar lättförståeliga och informativa sammanfattningar av de politiska processerna samt sprider dessa i kanaler där människor lätt kan få tag i dem.

Genom detta tror jag vi väcker demokratin till liv. Om människor känner att deras röst hörs och ger avtryck i deras dagliga liv stärker det insikten att de är medborgare som aktivt kan påverka hur Uppsala ska utfromas.

Som Ernst Wigforss sa redan 1952: ”Den som öppet godtagit en demokratisk likvärdighetsprincip kan inte sedan efter sitt behag begränsa dess tillämpning till vissa livsområden.”