Arbete och näringsliv

Arbetslivet ska främja psykisk hälsa, grunda tillförlitlighet för samhällets instanser och stärka förtroendet för medmänniskor. Ett aktivt diskrimineringsarbete på alla arbetsplatser i Uppsala är en väg mot målet.

Den demokratiska och rättvisa arbetsmarknaden välkomnar även nyanlända kommuninvånare med processer som är fria från diskriminering. Här värderas tidigare utbildningar, arbetserfarenheter och erfarenheter av obetalt arbete eller annan sysselsättning från andra länder. En kritisk jämställdhetsfråga rör även frågan om nyanlända kvinnor som är hemma med små barn. Här är det viktigt att skapa möjligheter för denna grupp att delta i SFI-undervisning på lika villkor som alla andra.

Feministiskt initiativ vill lyfta näringslivsutvecklande förslag som främjar rättvisa, jämställda, dynamiska och hållbara företagsformer. Genom insatser som främjar kooperativt företagande samt andra gemensamma ägandeformer kan vi stärka det unika och kreativa entreprenörskapet, lokala småföretagandet och utsikterna för hållbart företagande i hela kommunen. Att främja etableringen av medarbetarägda och kooperativa företag är att främja inte bara ekonomiska mål, utan också demokratiska mål. Det kooperativa företaget bygger på öppenhet, demokrati och aktivt deltagande från medlemmarna som tillsammans äger företaget. Kooperativa företag har utöver detta ofta samhälleliga och sociala mål jämte de ekonomiska, och de bör därför ha fördelaktigare regler än andra bolagsformer.

F! Uppsala verkar för att:
 • Kommunen verkar för att långsiktigt förbättra kvinnors hälsa genom uppföljning och kartläggning av kvinnors arbetsmiljöförhållanden samt genom att ta fram en strategi för att fånga upp tidiga varningssignaler.
 • Fler ungdomar, i synnerhet ungdomar med icke-normenliga funktionsvariationer, ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför sitt framtida inträde på arbetsmarknaden.
 • Kommunen ska garantera alla ungdomar sommarjobb.
 • Bredda och möjliggöra för innovation och utveckling inom kommunens egna verksamheter samt prioritera framväxten av alternativa driftsformer fria från vinstintresse när dessa ska drivas utanför det kommunala huvudmannaskapet.
 • Alla anbud i offentlig upphandlingar av kommunens verksamheter ska innehålla adekvata handlingsplaner för antidiskriminering och likabehandling gentemot medarbetare liksom kommuninvånare med hänsyn till antidiskrimineringsgrunderna.
 • Stärka socialt företagande som jobbar för att skapa gemenskap och inkludera nyanlända.

Kommunen som arbetsgivare

Feministiskt initiativ menar att medbestämmande på arbetsplatsen har ett egenvärde i ett demokratiskt samhälle. Men det finns även flera mer handfasta anledningar till varför arbetsplatser bör demokratiseras.

En av de viktigaste är hälsa. Många beskriver idag hur ökande krav i såväl lönearbetet som privatlivet skapar stress som leder till ohälsa. Detta skapar inte bara lidande för individen själv utan kostar också samhället miljontals kronor i sjukskrivningar och stödinsatser. Det finns tydlig vetenskaplig evidens för kopplingen mellan makt och hälsa. Att ha mycket en ska hinna med är inget som nödvändigtvis behöver leda till ohälsa så länge individen själv har makt över hur och när dessa saker ska utföras. Utifrån denna förståelse menar Feministiskt initiativ att kommunens medarbetare ska beredas fler verktyg för att få ökat inflytande över sitt arbetsliv. Medarbetares arbetsformer ska bli tryggare och arbetsmiljöförhållandena förbättras väsentligt. På så sätt ska även förtroendet för kommunens som arbetsgivare stärkas.

Vägen mot ett hållbart arbetsliv går även genom en process av generell arbetstidsförkortning. Arbetstidsförkortning leder till ökad livskvalité, folkhälsa, miljö- och hållbarhet och på sikt innebär detta självklart även ekonomisk stabilitet och minskad arbetslöshet där en frisk och välmående befolkning har mindre behov av samhällets stödinsatser.

Feministiskt initiativ vill lyfta socialtjänstens medarbetare som en prioriterad yrkesgrupp, samt framhäva vikten av antidiskriminering i rekryteringsprocesser – genom kompetensbaserad rekrytering – för att se till kommunens ansvar för breddad rekrytering och inkludering.

F! Uppsala verkar för att:
 • En övergång genomförs mot generell arbetstidsförkortning till 6 timmar per dag för anställda inom Uppsala kommun.
 • Alla arbetstagare i kommunens verksamheter ska vara direktanställda.
 • Heltid ska vara norm i kommunen samt i kommunens upphandlade verksamheter.
 • Tillsvidareanställningar baserade på heltid ska vara regel för kommunens anställda.
 • Öka tillgången till och kvaliteten på psykosocialt stöd och handledning för medarbetare på socialtjänsten.
 • Nyanställda socialsekreterare ska erbjudas längre introduktion, samt ha obligatorisk intern handledning (mentorskap) under sitt första arbetsår.
 • Anställda inom kommunen ska få utbildning i hur sexuella trakasserier ska hanteras.

Läs även vår nationella politik på området!