Bostad- och samhällsbygge

Genom en feministisk stadsplanering som är inkluderande och rättvis ska kommunen ta sina kommuninvånares intressen på allvar och planera för en välfärd där alla bor, lever och verkar i trygghet med stort inflytande över sin vardag.

En jämlik kommun med stark sammanhållning är motståndskraftig mot det hat och eskalerande våld som springer ur utbredd social oro, brustet socialt och politiskt förtroende och växande fattigdom.

Att motverka ojämlikhet och aktivt arbeta med en rättvis och progressiv bostadspolitik för att stärka sammanhållningen i kommunen har aldrig varit så viktigt som idag. Detta då vi alla vet att det parallellt med denna sociala orosutveckling dånar en propagandaapparat som menar att vi ska dela in människor i grupper och ställa dem mot varandra.

Feministiskt initiativ vill att hyresbostäder ska vara norm och att beståndet ska matcha behovet. Här ska även förtursbostäderna bli fler för att trygga mänsklig säkerhet i kommunen. I Uppsala ska vi ha vi nollvision mot hemlöshet.

F! Uppsala verkar för att:
  • Kommunen ska ha god rådighet över mark i kommunen genom att bibehålla ett gott bestånd av eget markinnehav.
  • Utforma en inkluderande bostadsmarknad där normen om kärnfamilj, fast jobb, bostadsrätt och hög lön inte längre styr.
  • Kommunen ska ta ansvar för att bygga mer bostäder och samtidigt prioritera hyresrätter.
  • Kommunen ska verka för att nyproduktioner av bostäder ska vara tillgängliga för alla invånare, oavsett funktionalitet.
  • Allmännyttan ska öka sitt bostadsbestånd i hela kommunen.
  • Utreda möjligheten att införa bilfria zoner i Uppsala innerstad.
  • Vinstkraven ska strykas ur stadens ägardirektiv till Uppsalahem AB.
  • Kommunen ska ta större hänsyn till skydd av åkermark vid stadsutveckling.

 

Läs även vår nationella politik på området!