Ekonomisk hållbarhet

Människors klassposition har tydliga utfall vad gäller livschanser, hälsa, status och livslängd. Den intersektionella feminismen visar hur klass är sammanvävt med andra maktordningar, och att det inte finns en enskild “rot” till alla former av ojämlikhet – många faktorer samspelar på olika sätt i olika sammanhang. Vi vet att förändring kräver kortsiktigt och långsiktigt arbete för både erkännande, omfördelning och systemförändring. Vi vet också att det krävs en kraftfull omställning av de ekonomiska systemen för att vi ska kunna leva inom ramen för jordens resurser, och att denna process behöver vara feministisk, solidarisk och rättvis för att lyckas.

Skatt, liksom välfärd och ekonomi, är verktyg i byggandet av ett jämställt, jämlikt och hållbart samhälle fritt från diskriminering, våld och exploatering av miljö och människor. Skatter är ett viktigt redskap för att möjliggöra genomförandet av en visionär feministisk politik som ser till helheten, och ska därför utformas för att uppfylla målsättningarna i vår välfärdspolitik. En feministisk skattepolitik utgår från globala mål om mänskliga rättigheter och insikten om planetens ändliga resurser.

F! Uppsala verkar för att:
  • Budgetarna i kommunen ska innehålla en jämställdhetsanalys – så kallad gender budgeting – inom alla verksamhetsområden samt metoder för att följa upp resursfördelningen.
  • Konkreta åtgärdsprogram genomförs så att mer resurser kan överföras och komma invånare till del i formen av ökad välfärd. Detta genom bland annat förändrad energianvändning och minskad byråkrati.
  • Alla genomgripande reformer ska innehålla konsekvensanalyser utifrån ett makt- och genusperspektiv.
  • Samhällsekonomiska uträkningar ska utgå från ett feministiskt, normkritiskt, antirasistiskt, tillgänglighets- och hållbarhetsperspektiv.
  • Feministiskt initiativ vill lyfta vikten av att undvika kontraproduktiva besparingar. Vi behöver investeringar i välfärden för att påbörja vägen mot en långsiktig ekonomi i balans.

Läs även vår nationella politik på området!