Kollektivtrafik

Feministiskt initiativ står för allas rätt att kunna röra sig fritt i sin vardag. Idag finns ekonomiska och fysiska hinder som står i vägen för jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet. Genom säker, tillgänglig och avgiftsfri kollektivtrafik i kombination med satsningar på gång och cykling kan vi bygga ett ekologiskt socialt hållbart samhälle.

När vi bygger ett samhälle för bilismen bygger vi ett ojämlikt samhälle, då bilanvändande skiljer sig utifrån faktorer som kön, ålder och inkomst. På övergripande nivå ser kvinnors och mäns vardagsliv olika ut. Kvinnor står fortfarande för merparten av det obetalda arbetet och omsorgen för barn och gamla. Kvinnor lämnar och hämtar barn, uträttar ärenden och handlar mat i större utsträckning. Män rör sig oftare mellan två punkter: jobbet och hemmet. På våra bussar och tåg åker även barn, ungdomar, äldre och låginkomsttagare.

Feministiskt initiativ vill komma ifrån den bilcentrerade synen på kommunikationer och istället sätta gång­, cykel­ och kollektivtrafiken som utgångspunkt för planering och utbyggnad. Större utrymme ska ges till cykelbanor, gågator och filer för buss. Där bilar och annan trafik konkurrerar om utrymmet, är det bilarna som ska lämna plats.

Därför vill vi driva frågan om avgiftsfri kollektivtrafik. På många håll i regionen, särskilt utanför tätorterna, måste kollektivtrafiken också byggas tätare. Bussarna går för sällan, eller rentav inte alls, och det skapar bilberoende och driver på urbaniseringen.

F! Uppsala verkar för att:
  • Regionen ska införa en helt skattefinansierad och avgiftsfri kollektivtrafik i hela Uppsala län.
  • Kollektivtrafik ska vara ett fungerande alternativ för en stor del av landsbygdsbefolkningen genom att den byggs ut. Anropsstyrd kollektivtrafik ska införas på vissa sträckor inom länet.
  • Uppsala region ska införa busslinjer som binder samman kollektivtrafik-stråken, och inrätta nya resecentrum runt om i regionen.
  • Möjligheten att köpa biljetter hos UL-ombud i hela regionen utökas.
  • Trafikplanering ska utgå från gång­, cykel­ och kollektivtrafik.
  • Avskaffa parkeringstalet för bilar.
  • Uppsala stads stadsdelar ska länkas samman bättre, både genom tät kollektivtrafik och bilfria gång-­ och cykelvägar.