Kultur och fritid

Feministiskt initiativ utgår från alla människors rätt till medskapande och deltagande.

Kultur, föreningsliv och en meningsfull fritid är fundament för en fungerande demokrati. Genom kultur kan människor uttrycka idéer bortom ord, och i det fria skapandet av kultur beskriver och förstår vi vår samtid, historia och framtid. Kulturen kan ge utrymme för en mångfald av idéer och möjlighet till både identifikation, överskridande och olikhet.

Uppsala kommun ska främja ett fritt kultur- och föreningsliv. Kulturen ska vara inkluderande och ge plats åt många röster.

Fritidssgårdar och idrottsföreingar ska motverka machoideal och hederstänk. Kulturverksamhet och kulturprojekt som drivs av och för unga själva ska främjas och premieras. Uppsala ska ansöka om att vara testkommun- och region för sänkt rösträttsålder till 16 år.

Uppsala kommun ska ha en rik tillgång på socialt tillgängliga verksamheter, kultur- och samlingslokaler samt tillgängliga platser som inte kräver konsumtion eller är avgiftsbelagda.

Uppsala kommun ska slå vakt om att alla kommuninvånare kan utöva kultur, idrott och fritid på lika villkor. Alla barn och ungdomar har rätt till roliga och meningsfulla fritidsaktiviteter oavsett kön, etnicitet, funktionalitet, geografi eller ekonomi.

F! Uppsala verkar för att:
  • Kulturskolan ska vara avgiftsfri.
  • De kommunala anslagen till studieförbund höjs.
  • Bevara de icke-kommersiella kulturmötesplatser som finns, och främja uppkomsten av nya kulturmötesplatser, caféer, ungdomsgårdar, bibliotek, gallerier och alkoholfria mötesplatser med öppettider även på kvällar och helger. Dessa mötesplatser ska vara inkluderande och tillgängliga för alla invånare oavsett funktionalitet.
  • Kulturverksamhet och kulturprojekt som drivs av och för unga själva ska främjas och premieras.
  • Främja fler fritidsverksamheter som särskilt riktar sin verksamhet till tjejer och HBTQ-ungdomar.
  • Inrätta avgiftsfri simskola i kommunen för personer i alla åldrar.

Läs även vår nationella politik på området!