Landsbygd

Feministisk initiativ utmanar den ordning – det vill säga de ekonomiska och politiska förhållanden – som bidrar till att resurser och makt koncentreras i städer. Vi utmanar den urbana normen som möjliggör och understödjer dessa flöden av makt och resurser. Vi vill omfördela makt och resurser. Det handlar om rättvisa, jämlikhet och hållbarhet. En feministisk analys av lands- och glesbygder innebär ett synliggörande av de maktordningar som gör staden till norm och vilka konsekvenser den urbana normen får.

Alla kommun ska försäkras jämlik tillgång till samhällsservice samt uppmuntrar och premierar landsbygdens delaktighet i kommunens samhällsutveckling.

Kommunen ska erbjuda en stark välfärd med god samhällsservice till alla invånare, oavsett var en bor. Det kräver att samhället beaktar mänskliga rättigheter och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Kapitalismen och marknadens misslyckanden att skapa ett jämlikt samhälle vill vi balansera genom en stark offentlig sektor även på landsbygden. Makt och inflytande över närområdet och dess naturresurser ska behållas lokalt.

Feministiskt initiativ utmanar den urbana normen och ser våra landsbygder som fundamentet för vår framtid: ekonomiskt, miljömässigt, socialt och demokratiskt. Kommunen ska därför verka för hållbara gröna näringar som ger fler jobb i kommunens landsbygder.

F! Uppsala verkar för att:
  • Fritidsverksamhet och föreningsstöd för barn och unga säkerställs även i mindre tätorter.
  • Öka boendeformer såsom äldreboenden, seniorbostäder och kollektiv för äldre på landsbygden för att äldre ska kunna vara kvar i sin hemmiljö medan villor frigörs för andra människor.
  • Fler hyresrätter ska byggas i kommunens prioriterade tätorter med fokus på kollektivtrafiknära områden.
  • En mikrofond startas upp i kommunens regi som stöttar socialt företagande och verksamheter på landsbygden med prioriterad hänsyn till gemensamma ägandeformer och verksamheter på landsbygden där det kan vara svårt att få lån.  
  • Den urbana normen synliggörs och utmanas i översiktsplanen samt alla policys som rör hållbar samhällsutveckling och samhällsbyggnad. Detta handlar främst om kommunens Bredbandsprogram, Cykelpolicy, Landsbygdsprogram, Policy för hållbar utveckling och Strategi för besöksnäringen. Ett perspektiv som gynnar utvecklingen i hela kommunen ska eftersträvas i strategiska dokument.
  • Ett landsbygdsråd med lokala representanter ska inrättas. Rådet ska ha reellt inflytande och tillvarata landsbygdernas intressen i samarbetet med kommunen.
  • Kommunen ska verka för bredband, främst fiber, för en låg kostnad för alla hushåll.
  • Kommunen förenklar byråkratin för att söka föreningsbidrag genom ett gemensamt system för alla ansökningar.
  • Kommunala verksamheter ska omlokaliseras till orter utanför Uppsala.

Läs även vår nationella politik på området!