Lokalpolitik

Här hittar ni de politiska förslag vi lägger i Uppsala kommunfullmäktige. Längst ned på sidan återfinns valmanifestet för Uppsala kommun och region 2018-2022

Kommunpolitik:

Här återfinns de förslag vi lägger i kommunfullmäktige, med en kort beskrivning av förslagen.
 

2022

Motion – Fler genomgående upphöjda cykel- och gångöverfarter

Att Uppsala kommun gör upphöjda cykel- och gångöverfarter för att prioritera cykel- och gångtrafik.

Motion – Restaurering av våtmarker

Att Uppsala kommun återskapar och tar hand om kommunens våtmarker för att bromsa klimatförändringarna.

Motion – Romskt center

Att Uppsala kommun skapar ett romskt centrum för att jobba för romers rättigheter i kommunen.

Motion- utökade tider för skolkort

Att skolkortet i Uppsala kommun ska gälla även på helger och lov så att elever kan åka till lördagsgymnasiet och sommarskola utan att behöva betala själva.

Motion – Föreningarnas hus

Att Uppsala kommun skapar ett ”föreningarnas hus” där det ska finnas lokaler för föreningsliv, folkbildning, kulturellt utövande och samhällsinformation.

Motion – Uppsala by bike

Att Uppsala kommun inför hyrcyklar i fasta parkeringsstationer runt om i kommunen.

Motion – Dokumentfiltrering på hemsidan

Att det på Uppsala kommuns hemsida blir lättare att se vilka partier som har lagt vilka förslag.

Motion – kartlägga miljöpåverkan från animalier

Att Uppsala kommun mäter och visar hur stor del av utsläppen som skapas av försäljning och hantering av djurindustrin.

 

2021

Motion – Rätt till SFI för asylsökande och papperslösa

Att även personer som är asylsökande eller papperlösa ska kunna läsa SFI i Uppsala kommun.

Motion – Nollvision om mäns dödliga våld mot kvinnor

Att Uppsala kommun inför en nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor.

Motion – Inrätta KAST-verksamhet

Att Uppsala kommun inrättar en KAST-verksamhet för att motverka köp av sexuella tjänster.

Motion – koldioxidbudget

Att Uppsala kommun inför en koldioxidbudget för att minska kommunens utsläpp.

Motion – ekonomiskt stöd för främjande av ekologisk hållbarhet

Att Uppsala kommun inför ekonomiskt stöd till de föreningar som arbetar med hållbarhet.

Motion – Gemensamt boende för äldre HBTQ-personer

Att Uppsala kommun bygger gemensamma boende för de äldre HBTQ-personer som vill bo tillsammans.

Motion – bättre uppföljning av miljö- och klimatmålen

Att Uppsala kommun följer upp sina miljö- och klimatmål oftare och att resultatet publiceras så att kommuninvånarna kan se det.

Motion – verktygsbibliotek

Att Uppsala kommun inför ett verktygsbibliotek där det går att låna verktyg.

Motion – Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar och pensionärer

Att kollektivtrafik blir gratis för skolungdomar och pensionärer i Uppsala kommun.

Motion – Anhörigstöd vid vapenvåld

Att Uppsala kommun utökar stödet till anhöriga till de som drabbas av vapenvåld.

Motion – Överkapacitet inom välfärden

Att det i Uppsala kommun alltid finns extra resurser och extra anställda för att se till att vården och omsorgen alltid räcker till.

Motion – Bilfria söndagar

Att det under söndagar blir bilfritt i Uppsalas innerstad.

Motion – Värna nya lärare

Att alla nyexaminerade lärare i Uppsala kommun garanteras en introduktionsperiod, och att de under det första året får mer tid till planering och rättning.

Motion: Ta bort köavgiften till Uppsala bostadsförmedling

Att kön till Uppsala bostadsförmedling ska vara kostnadsfri.

Motion – Partnerskap med RFSL Uppsala

Att Uppsala kommun samarbetar djupare med RFSL Uppsala för förbättra kommunens arbete med HBTQ+-frågor.

Motion: Teckenspråkstolkning för demokratin

Att Uppsala kommunfullmäktiges sammanträden ska teckenspråkstolkas och att de uppladdade sammanträdena ska finnas textade och teckenspråkstolkade på internet.

Motion: fler kolonilotter och kollektiva odlingsplatser.docx

Att Uppsala kommun ska göra fler kolonilotter och platser där invånarna kan odla tillsammans.

 

 

2020

Motion: Göra kommunens lönelistor tillgängliga online

Att lönelistorna för Uppsala kommun ska finnas tillgängliga på internet så att de lättare ska vara tillgängliga för alla att se.

Feministiskt Initiativ Mål och Budget 2021

Feministiskt Initiativs förslag till kommunbudget för 2021.

Motion: Våld i nära relationer under Coronapandemin

Att Uppsala kommun satsar extra på att jobba mot våld i nära relationer under corona-pandemin.

Motion: Tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer

Att familjer med barn i gymnasiet får mer i försörjningsstöd när gymnasieskolorna är stängda på grund av covid-19.

Motion: Säkerställande av kulturens ekonomiska förutsättningar

Att Uppsala kommun ska skapa en kulturfond där organisationer som arbetar med kultur kan söka stöd om de har minskade inkomster på grund av covid-19.

Motion: Säkerställande av föreningslivets ekonomiska förutsättningar

Att idrotts- och kulturföreningar i Uppsala får bidrag av kommunen även om de haft minskat deltagande på grund av covid-19.

Motion: Stärka arbetet mot sexuell exploatering och köp av sexuella tjänster med anledning av Coronaviruset

Att Uppsala kommun satsar extra på att jobba mot sexuellt våld och prostitution under corona-pandemin.

Motion: Matleveranser till äldre invånare med anledning av Coronaviruset

Att personer i Uppsala över 70 år ska få tillgång till matleveranser för att undvika att smittas av covid-19.

Motion: Lättnader för hyresgäster med anledning av Coronaviruset

Att personer som bor via Uppsala Hem ska erbjudas uppskjuten eller minskad hyra för dem som har minskad inkomst på grund av covid-19.

Motion: Insatser till utsatta EU-medborgare och papperslösa med anledning av Coronaviruset

Att mer stöd ges till utsatta EU-medborgare och papperslösa så att de kan skydda sig mot covid-19.

Motion: Hotellrum mot strukturell hemlöshet med anledning av Coronaviruset

Att personer som är hemlösa ska få bo i tomma hotellrum så att de inte riskerar att smittas av covid-19.

Motion: Färdtjänst för att minska smittspridning bland personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård med anledning av Coronaviruset

Att personer som jobbar inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvård inom Uppsala kommun ska kunna använda färdtjänst för att ta sig till och från jobbet för att undvika att smittas av covid-19 på bussar.

Motion: bibehållen habiliteringsersättning med anledning av Coronaviruset

Att personer som går på daglig verksamhet ska få behålla sin inkomst även om den dagliga verksamheter stänger eller att de inte kan delta på grund av covid-19.

Motion: manligt självansvar

Att Uppsala kommun ska undersöka om killar i högstadiet och gymnasiet kan erbjuda kurser om maskulinitetsnormer, samtycke, ömsesidigt sex och våldsprevention.

Motion: Kostnadsfria mensskydd

Att mensskydd i Uppsala kommun är gratis för elever och ungdomar.

Motion: Etiska riktlinjer mot vapenindustrin i kommunens lokaler och bolag

Att Uppsala kommun och de kommunala bollagen inte hyr ut lokaler till organisationer eller evenemang som tillverkar eller marknadsför vapen.

Motion: Könsneutrala suffix

Att Uppsala kommun använder sig av könsneutrala titlar som exempel ”tjänsteperson” istället för ”tjänsteman”.

 

2019

Motion: Våldet går inte i pension

Att Uppsala tar fram en plan för hur de som jobbar inom äldreomsorgen kan arbeta för att upptäcka och förebygga våld och våld i nära relationer hos kommunens äldre.

Motion: Stärk huskuraget

Att Uppsala kommun stärker projekt med huskurage för att upptäcka och förebygga våld i nära relationer.

Motion: Sexistisk och rasistisk reklam

Att Uppsala kommun förbjuder sexistisk och rasistisk reklam på kommunens reklampelare.

Motion: Minska utnyttjandet av personer i prostitution och människohandel

Att Uppsala tar fram en plan för hur vi kan stötta människor utsatta för prostitution på ett bättre sätt.

Motion: Kunskapscenter mot rasism

Att Uppsala kommun skapar ett kulturcentrum för arbete mot rasism.

Motion: Inrätta en haverikommission mot mäns våld mot kvinnor

Att en speciell samverkan mellan socialtjänst, polis, sjukvård och andra samhällsinstanser sker för att utreda och förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Motion: Barns utsatthet för våld i hemmet

Att minska barns utsatthet för våld i hemmet genom att se till att inget barn över 7 år tvingas bo med en vårdnadshavare de inte vill bo med, att göra samarbetet bättre mellan Socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin förbättras, och att personal som medverkar vid umgängesträffar mellan barn och vårdnadshavare har specialkompetens i våldsutsatthet.  

F! Mål och budget 2020

F! Uppsalas förslag till budget för kommunen 2020

Motion -Anslut Uppsala till ICAN Cities Appeal

Att Uppsala ska gå med i ICAN Cities Appeal, vilket betyder att Uppsala skriver under på att arbeta mot kärnvapen.

Motion – Inför vegetabilisk norm

Att Uppsala kommun serverar vegetabilisk mat om inget annat särskilt efterfrågas.

Motion – Utlys klimatnödläge

Att Uppsala utlyser klimatnödläge.

Motion – öppna sammanträden i kommunens samtliga råd, nämnder och i kommunstyrelsen

Att alla möten som hålls i kommunens råd, nämnder och styrelse hålls öppna för alla som vill delta.

Motion: Krav på redovisning av vinst för fristående pedagogiska verksamheter

Att friskolor i Uppsala måste visa hur mycket de tar ut i vinst

Motion: Medborgarförslag

Att invånare i Uppsala kommun ska kunna lägga politiska förslag 

Motion: bokkollo

Att kommunen ska ordna ett bokkollo för ungdomar på Uppsala kommuns landsbygd

Motion: Införa närvarorätt

Att alla partier i kommunfullmäktige ska få möjlighet att delta på möten som de idag inte har tillgång till, exempelvis kommunstyrelsen och nämnder de ej är representerade i.

Motion – Diskriminersombud på alla skolor

Att alla skolor i Uppsala kommun ska ha ett diskrimineringsombud på varje skola för att stötta elever och personal som upplevt trakasserier i skolan, och i det förebyggande arbetet mot trakasserier.

Motion – Konsumtionsbaserad utsläppsredovisning

Att Uppsala ska inkludera invånarnas konsumtion i utsläppsredovisningar för att visa på Uppsalas faktiska klimatpåverkan.

 

2018

F!s förslag till Mål och budget 2019 

F! Uppsalas förslag till budget för kommunen år 2019

Motion: Bostad till ensamkommande 

Att alla ensamkommande flyktingungdomar ska få bostad i Uppsala kommun

Motion: Gör Blodstensskogen till naturreservat

Att byggplanerna i Blodstensskogen i Eriksberg ska avbrytas och att skogen ska göras till naturreservat.

 


Valmanifest för F! Uppsala:


F! Uppsalas valmanifest för 2018-2022.

 

Valmanifest för Uppsala kommun 

Valmanifest för Uppsala region

 


Ordlista:

Kommunfullmäktige = parlamentet i kommunen. Där politikerna röstar och tar beslut.
Motion = ett förslag
Interpellation = en fråga som kräver ett utförligt svar
Fråga = en mindre fråga
Yrka = att uppmana att rösta på ett visst sätt
Bifall = röstar ja
Avslag = röstar nej
”Motion besvarad” = förslaget avvisas av en viss anledning, till exempel för att det redan är genomfört eller för att det är något kommunen inte kan styra över.