Migration och inkludering

Uppsala kommun ska vara rättvis, jämställd och jämlik. Feministiskt initiativ vill synliggöra vilka grupper som prioriteras och premieras, ekonomiskt som socialt av kommunens insatser och vilka som tvärtom missgynnas.

Feministiskt initiativ ser att rasistiska strukturer påverkar människors materiella villkor, trygghet, delaktighet, inflytande och tillgång till makt på många olika områden. Det rör strukturell underordning och diskriminering.

Det krävs det omfattande politiska åtgärder och en feministisk och antirasistisk analys av varje politikområde. Rasism, främlingsfientlighet och diskriminering ska aktivt motarbetas inom all offentlig verksamhet, och inte minst den mot nationella minoriteter.

Alla kommuninvånare ska ha jämlik tillgång till kvalitativ samhällsservice och till kommunala insatser. De kommunala politiska verksamheterna ska vara är rättvisa, transparenta och inge förtroende.

Papperslösa som befinner sig i Uppsala kommun ska ha samma rättighet till skolgång, äldreomsorg och sjukvård som andra invånare. Kommunen och har ett ansvar för de flyktingar som kommer hit, genom att både ta väl hand om dem på mottagningsenheten och att göra tiden där så kort som möjligt. De nyanlända måste snabbt få hjälp med boende, undervisning i svenska, information om svenska samhällsförhållanden och stöd för att ta sig ut i arbetslivet.

F! Uppsala verkar för att:
  • Flyktingmottagandet ska öka i kommunen.
  • Familjeåterförening ska underlättas, utan krav på försörjning.
  • Kommunen efterlever de konventioner som ser till flyktingars och asylsökandes rättigheter, skyndar på utredningar så att alla får besked inom sex månader och stärker rättssäkerheten för flyktingar och asylsökande.
  • Asylsökande ensamkommande ska ha boende i Uppsala kommun till dess att slutgiltigt beslut har fattats i asylärendet.
  • Säkerställa tillgången till skola (förskola, grundskola, gymnasium, särskola) samt vård och omsorg för papperslösa på samma villkor som alla andra.
  • Kommunen ska erbjuda bostäder och svenskundervisning för nyanlända flyktingar och asylsökande samt att de ska få information om samhällsförhållanden, arbetsliv och grundläggande lagstiftning i Sverige för att kunna tillvarata sina rättigheter.
  • Kommunens ansvar för att invånare har bostad och försörjning ska även inkludera papperslösa och EU-medborgare.

Läs även vår nationella politik på området!