Miljö och hållbarhet

Uppsala ska leva upp till sina åtaganden för hållbar utveckling. Miljövänliga val i vardag, skola och arbetsliv premieras och vara tillgängliga för alla kommuninvånare.

Uppsalas vision om reell miljömässig hållbarhet bygger på att vi kontinuerligt följer upp och granskar kommunens klimatavtryck, även de som förskjuts bortom kommungränsen. Animaliska produkter och människans konsumtion av animalier är tillsammans med transporter några av de största miljöbovarna, och i led med det ska vi även ta hållbarhet på allvar genom att skapa förutsättningar för omställning i livsstil på en strukturell nivå. Kommunen som normerande instans har här en avgörande roll där det allmänna ska se till att gå före och slå vakt om att alla kommunala verksamheter tar ansvar för sin klimatpåverkan. Genom att avlägsna animalier från kommunens måltidstjänster kan vi därmed ta ett stort steg på vägen mot ett reellt hållbart samhälle. Genom att även satsa på el från förnyelsebara källor kan kommunen leva upp till sina miljömässiga åtaganden.

F! Uppsala verkar för att:
  • Turism i kommunen ska bygga på ekologiska hänsynstaganden och vara i linje med kommunens miljömål. Turism som bygger på flygtrafik ska motverkas.
  • Inget avfall som inte är säkert att återvinna ska exporteras, och att inget farligt avfall ska exporteras till utsatta länder och områden.
  • Offentliga verksamheter endast ska köpa in el från förnyelsebara energikällor och minska andelen fossila bränslen.
  • Vegetabilisk norm ska råda inom kommunens måltidstjänster och öka andelen vegetabilier som serveras inom kommunens egna och upphandlade måltidstjänster.
  • Kommunen varje år ska göra en kartläggning över konsumtionen av animaliska produkter och livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen utifrån miljöpåverkan.
  • Det ska årligen genomföras en fullständigt konsumtionsbaserad utsläppsredovisning, i vilken kommunens samlade påverkan räknas in och inte enbart det direkta fysiska utsläppet som äger rum innanför kommungränsen.
  • Öka andelen ekologisk, närproducerad och etisk mat i kommunens måltidstjänster och i upphandlade verksamheter.

Läs även vår nationella politik på området!