Antirasism och inkludering

Regionen ska vara rättvis, jämställd och jämlik.

Feministiskt initiativ ser att rasistiska strukturer påverkar människors materiella villkor, trygghet, delaktighet, inflytande och tillgång till makt på många olika områden. Det rör strukturell underordning och diskriminering.

Feministiskt initiativ vill synliggöra vilka grupper som prioriteras och premieras, ekonomiskt som socialt av regionens insatser och vilka som tvärtom missgynnas.

Det krävs det omfattande politiska åtgärder och en feministisk och antirasistisk analys av varje politikområde. Rasism, främlingsfientlighet och diskriminering ska aktivt motarbetas inom all offentlig verksamhet, och inte minst den mot nationella minoriteter.

Alla regioninvånare ska ha jämlik tillgång till kvalitativ samhällsservice och till regionala insatser. De regionala politiska verksamheterna ska vara är rättvisa, transparenta och inge förtroende.

Papperslösa som befinner sig i Uppsala region ska ha samma rättighet till skolgång, äldreomsorg och sjukvård som andra invånare. Region har ett ansvar för de flyktingar som kommer hit, genom att både ta väl hand om dem på mottagningsenheten och att göra tiden där så kort som möjligt. De nyanlända måste snabbt få hjälp med boende, undervisning i svenska, information om svenska samhällsförhållanden och stöd för att ta sig ut i arbetslivet.

F! Uppsala verkar för att:
  • Yrkesgrupperna som jobbar med flyktingar ska utbildas om antirasism, genus och HBTQ.
  • Papperslösa ska ha samma tillgång till sjukvård som andra bosatta i Uppsala regionen.
  • Det ska inte vara möjligt för Polisen att söka efter papperslösa i sjukvården för att omhänderta någon.
  • Regionen ska öka tillgängligheten för brev och information som skickas ut till nyanlända.
  • Regionen efterlever de konventioner som ser till flyktingars och asylsökandes rättigheter.

Läs även vår nationella politik på området!