Landsbygd

Feministisk initiativ utmanar den ordning – det vill säga de ekonomiska och politiska förhållanden – som bidrar till att resurser och makt koncentreras i städer. Vi utmanar den urbana normen som möjliggör och understödjer dessa flöden av makt och resurser. Vi vill omfördela makt och resurser. Det handlar om rättvisa, jämlikhet och hållbarhet. En feministisk analys av lands- och glesbygder innebär ett synliggörande av de maktordningar som gör staden till norm och vilka konsekvenser den urbana normen får.

Alla regioninvånare ska försäkras jämlik tillgång till samhällsservice samt uppmuntrar och premierar landsbygdens delaktighet i regionens samhällsutveckling.

Regionen ska erbjuda en stark välfärd med god samhällsservice till alla invånare, oavsett var en bor. Det kräver att samhället beaktar mänskliga rättigheter och tryggar rätten till sjukvård. Kapitalismen och marknadens misslyckanden att skapa ett jämlikt samhälle vill vi balansera genom en stark offentlig sektor även på landsbygden. Makt och inflytande över närområdet och dess naturresurser ska behållas lokalt.

Feministiskt initiativ utmanar den urbana normen och ser våra landsbygder som fundamentet för vår framtid: ekonomiskt, miljömässigt, socialt och demokratiskt. Regionen ska därför verka för hållbara gröna näringar som ger fler jobb i regionens landsbygder.

F! Uppsala verkar för att:
  • Vårdcentraler ska bevaras i regionens landsbygder.
  • Ungdomsmottagningar ska finnas tillgängliga i hela regionen.
  • Den urbana normen ska synliggöras och utmanas i policys som rör hållbar samhällsutveckling och samhällsbyggnad, exempelvis den regionala utvecklingsstrategin.

Läs även vår nationella politik på området!