Miljö och hållbarhet

Uppsalas vision om reell miljömässig hållbarhet bygger på att vi kontinuerligt följer upp och granskar regionens klimatavtryck, även de som förskjuts bortom kommungränsen. Animaliska produkter och människans konsumtion av animalier är tillsammans med transporter några av de största miljöbovarna, och i led med det ska vi även ta hållbarhet på allvar genom att skapa förutsättningar för omställning i livstil på en strukturell nivå. Regionen som normerande instans har här en avgörande roll där det allmänna ska se till att gå före och slå vakt om att alla regionala verksamheter tar ansvar för sin klimatpåverkan. Genom att avlägsna animalier från regionens måltidstjänster samt satsa på el från förnyelsebara källor kan vi därmed ta ett stort steg på vägen mot ett reellt hållbart samhälle.

F! Uppsala verkar för att:
  • Ställa tydliga miljökrav vid all upphandling.
  • Upprätthålla och förstärka biologisk mångfald och naturmiljöer i och kring regionen.
  • Allt avfall inom regionens verksamhet ska källsorteras och på så vis kunna återanvändas som energi till exempelvis kollektivtrafik.
  • Offentliga verksamheter endast ska köpa in el från förnyelsebara energikällor och minska andelen fossila bränslen.
  • Vegetabilisk norm ska råda inom regionens måltidstjänster och öka andelen vegetabilier som serveras inom kommunens egna och upphandlade måltidstjänster.
  • Det ska årligen genomföras en fullständigt konsumtionsbaserad utsläppsredovisning, i vilken regionens samlade påverkan räknas in och inte enbart det direkta fysiska utsläppet som äger rum innanför regiongränsen.
  • Vidta konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkan från regionens verksamheter inom bland annat fastigheter och transporter i syfte att minska andelen avfall samt miljöpåverkan från läkemedelsanvändningen och kemikaliehanteringen.
  • Öka andelen ekologisk, närproducerad och etisk mat i regionens måltidstjänster och i upphandlade verksamheter.
  • Regionen ska minska livsmedelssvinnet inom och genom sina egna verksamheter samt erbjuda plattformar för innovation och självorganisering från civilsamhället.

Läs även vår nationella politik på området!