Regionen som arbetsgivare

Feministiskt initiativ menar att medbestämmande på arbetsplatsen har ett egenvärde i ett demokratiskt samhälle. Men det finns även flera mer handfasta anledningar till varför arbetsplatser bör demokratiseras.

En av de viktigaste är hälsa. Många beskriver idag hur ökande krav i såväl lönearbetet som privatlivet skapar stress som leder till ohälsa. Detta skapar inte bara lidande för individen själv utan kostar också samhället miljontals kronor i sjukskrivningar och stödinsatser. Det finns tydlig vetenskaplig evidens för kopplingen mellan makt och hälsa. Att ha mycket en ska hinna med är inget som nödvändigtvis behöver leda till ohälsa så länge individen själv har makt över hur och när dessa saker ska utföras. Utifrån denna förståelse menar Feministiskt initiativ att regionens medarbetare ska beredas fler verktyg för att få ökat inflytande över sitt arbetsliv. Medarbetares arbetsformer ska bli tryggare och arbetsmiljöförhållandena förbättras väsentligt. På så sätt ska även förtroendet för regionen som arbetsgivare stärkas.

Vägen mot ett hållbart arbetsliv går även genom en process av generell arbetstidsförkortning. Arbetstidsförkortning leder till ökad livskvalité, folkhälsa, miljö- och hållbarhet och på sikt innebär detta självklart även ekonomisk stabilitet och minskad arbetslöshet där en frisk och välmående befolkning har mindre behov av samhällets stödinsatser.

F! Uppsala verkar för att:
  • En övergång mot generell arbetstidsförkortning till 6 timmar per dag för anställda inom regionen genomförs.
  • Regionen ska minska löneskillnaden mellan olika sektorer genom att se över möjligheten för en regional jämställdhetsfond.
  • Öka tillgången till och kvaliteten på psykosocialt stöd och handledning för medarbetare.
  • Anställda inom regionen ska få utbildning i hur sexuella trakasserier på arbetsplatsen ska hanteras.
  • Tillsvidareanställningar baserade på heltid ska vara norm för regionens anställda.
  • Regionen ska verka för att långsiktigt förbättra kvinnors hälsa genom uppföljning och kartläggning av kvinnors arbetsmiljöförhållanden inom regionen samt genom att ta fram en strategi för att fånga upp tidiga varningssignaler.