Sjukvård

Feministiskt initiativ vill se transparent, kompetent och jämställd hälso-­ och sjukvård där anställdas och vårdtagares behov och intressen tillvaratas. Tillgänglighet, snabb och säker vård till hög kvalitet leder till snabbare tillfrisknande och förkortade sjukskrivningar och i längden ökad hälsa.

Feministiskt initiativ strävar efter att bygga ett samhälle som försäkrar alla människor en medveten och individanpassad vård.

Eventuella vinster i dessa verksamheter ska också återinvesteras i verksamheten.

Regionen ska initiera fortlöpande kompetensutveckling för anställda inom hälso­ och sjukvården för att trygga en god kompetens med hänsyn till hur olika sorters hälsorelaterad problematik hänger samman med kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, klass, etnicitet, ålder, samt funktionalitet.

Rättsligt och socialt utsatta grupper som flyktingar, asylsökande och papperslösa lever många under hälsovådliga förhållanden idag. Dessa invånare ska ha en självklar rätt till liv och god hälsa på samma sätt som övriga medborgare och således tillgång till regionens kritiska verksamheter.

Reproduktiva rättigheter under graviditeten är nödvändig för att säkra individens autonoma och oinskränkta rätt att bestämma över sin kropp. Medvetenheten ska öka om och skyddet mot det systematiska och inte sällan livshotande våldet transpersoner utsätts för.

F! Uppsala verkar för att:
 • Utveckla samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvården och kvinnojourerna.
 • Personaltätheten ska öka för att kunna för ha resurser att individanpassa av sjukvården.
 • Avskaffa delade turer och orimliga schemaläggningar och satsa på trygga anställningar och arbetstider som ser till både den anställdes och vårdtagarens behov av stabilitet.
 • Fast anställning av läkare ska vara norm och regionen ska minimera inhyrningen av tillfälliga läkare. De anställdas rättigheter ska stärkas och arbetsbelastningen  minska.
 • Regionen ska själva erbjuda den sjukvård invånarna behöver, och inte upphandla sjukvårdens verksamheter där huvudmannaskapet övergår till privata och vinstdrivande aktörer. Regionen ska själv bygga upp det som behövs för att bedriva sina verksamheter och all form av upphandling ska vara undantag snarare än regel och främst syfta till att erbjuda mångfald och inte ekonomisk effektivitet.
 • Regionen ska ständigt arbeta för att ha en överkapacitet i sin sjukvård. Detta för att ha en buffert av kompetent personal och etablerade institutioner som kan hantera förändringar i efterfrågan utan att göra avkall på kvalitén, men också för att undvika stockningsproblem.
 • Sprututbytesprogram och brukarrum ska inrättas för att motverka sjukdomsspridning, skademinimera och underlätta för missbrukande att trappa ned.
 • Ungdomsmottagningar och sjukvården ska dela ut mensskydd gratis.

Gynekologi, förlossnings- och gravidvård

F! Uppsala verkar för att:
 • Barnmorskor ska få förbättrade arbetsvillkor och högre lön.
 • Förlossningsmottagningar ska finnas på fler orter, med ökat antal platser och fler anställda.
 • Fler läkarbesök och hälsokontroller ska ske i samband med graviditet.
 • Personer som fött barn, eller vars partner fött barn, ska erbjudas terapi för förlossningsdepression.
 • Medicinska tekniker som används under graviditeten och förlossningen ska ske utifrån aktuella forskningsrön och inte utifrån rutin.
 • Ensamstående kvinnor, kvinnor i samkönade förhållanden, intersexuella individer och transpersoner ska behandlas likadant som heterosexuella par vid assisterad befruktning.
 • All personal inom förlossningsvården och gynekologi ska få kunskap om könsstympning för att bättre kunna hjälpa de kvinnor och flickor som har blivit utsatta för detta.
 • Under havandeskapets alla steg ska den gravida ha självklar rätt att bestämma över sin vård rörande ultraljud under graviditeten, var födseln ska äga rum, förlossningens utformning och smärtlindring under förlossningen.

Psykiatrin

F! Uppsala verkar för att:
 • Det psykosociala stödet till HBTQ-personer ska säkras och det ska vara en självklar del i vården för transpersoner.
 • Kvinnoteam inom psykiatri ska få ökade resurser.
 • Kunskapen om människohandel ska öka bland psykiatrins personal och kompetensbaserade stödprogram ska införas.
 • Kunskapen om sexarbetares situation ska öka bland psykiatrins personal, och kompetensbaserade stödprogram ska införas och inkludera praktiskt stöd och traumabehandling.
 • Väntetiden till ätstörningsvården ska kraftigt kortas och platserna öka.
 • Ätstörningsvården ska individanpassas, erbjuda terapi samt fokusera på att ge metoder för att hålla sig frisk på lång sikt istället för att främst fokusera på kroppsliga symtom.
 • Väntetiderna till psykiatrisk utredning ska förkortas kraftigt och platserna öka.

Transvård

F! Uppsala verkar för att:
 • Väntetiden till transutredning ska förkortas.
 • Bedömningen av vårdbehov inte påverkas av individens vilja eller förmåga att anpassa sig till en specifik könsroll eller könsuttryck.
 • Individens rätt att bestämma över sin egen kropp ska stå i centrum vid vårdbehov samt vid utredningar kring behov om könskorrigerande och könsbekräftande vård och behandling.
 • Förenkla för transpersoner att få godkännande för kroppskorrigeringar som innefattar plastikoperation.  
 • Transvården ska bli mer tillgänglig för ickebinära personer och personer som faller utanför tvåkönsnormen genom kunskapshöjning inom vården.

Läs även vår nationella politik på området!