Skolan

Värderingar tar form under uppväxten och därför är det särskilt viktigt att skolan arbetar aktivt med norm- och maktkritik. Alla elever ska kunna lära och utvecklas i en trygg, kreativ och normbrytande miljö på lika villkor oavsett klass, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, trosuppfattning, etnicitet eller funktionalitet. Utbildningsverksamheten i Uppsala ska utifrån detta perspektiv vara inkluderande och utformad för alla elevers behov. Skolan ska innebära en hälsosam arbetsmiljö för lärare och skolpersonal.

Feministiskt initiativ vill jobba för en inkluderande förskola, skola och barnomsorg, med ökade resurser för barn med behov. Alla delar i förskolans verksamhet ska utgå från alla barns behov.

Alla elever i kommunen ska ha lika möjligheter att lära och utvecklas i trygghet och välmående fria från hot, våld och diskriminering i en miljö där de demokratiska värdena står i fokus.

Barn som lever i utsatta hemförhållanden eller med vårdnadshavare som inte har möjlighet att erbjuda läxhjälp – till exempel på grund av arbetsförhållanden eller språkkunskaper – hamnar som regel efter i skolan och kraven höjs på den enskilde eleven. Läxor cementerar klasstrukturer och utgör en grogrund för psykisk ohälsa. Genom att utmana läxorna ges eleverna utrymme att utveckla sina egna intressen.

F! Uppsala verkar för att:
 • Det ska vara möjligt att ta sig fram med rullstol i alla skollokaler, inklusive rum för raster och vila, och samtliga undervisningslokaler ska ligga i anslutning till skolan.
 • Alla grundskolor ska erbjuda frukost och eftermiddagsmål till sina elever.
 • Personal och lärare i skolan och förskolan får utbildning i att identifiera barn och unga som utsätts för våld, heder, trakasserier och övergrepp, mobbning, och/eller har ett självskadebeteende.
 • Alla skolor och alla elever ska ha tillgång till heltidsanställd kurator, diskrimineringsombud, skolsköterska, skolbibliotekarie, psykolog, studievägledare samt social-­ och specialpedagog, med kompetens i genus, funktionalitet, hedersvåld, HBTQ och antirasism.
 • Lärare i grund- och gymnasieskola får fortbildning i att hantera sexuella övergrepp bland elever, hur en bemöter personer med trauma och affektiva sjukdomar.
 • Förskolan ska vara avgiftsfri. Alla barn ska ha rätt till förskola oavsett föräldrarnas sysselsättningsgrad eller arbetstid. Uppsala ska ha tillgång till ­nattöppen barnomsorg i alla stadsdelar.
 • Undervisningen ska göras läxfri som ett led för att skapa en jämlik skola som främjar psykisk hälsa. Lärarledd studiehjälp ska hjälper eleverna att klara av de uppgifter som inte avklarats under lektionstid.
 • Max sex timmars skoldag blir regel.

Skolan som arbetsplats

F! Uppsala verkar för att:
 • Pedagoger ges fler och längre avbrott mellan varje lektion för att hinna planera och förbereda lektioner som ett led i att öka kvaliteten på undervisningen.
 • Skolledningen stärks genom fler biträdande rektorer.
 • Stärkt personalhälsa för lärare, genom att de kontinuerligt ska ges möjlighet till stödsamtal med rektor, psykolog eller kurator.
 • Arbetstiden sänks till 6 timmar per dag för lärare anställda inom kommunen.
 • Lärarna får en större del av sin arbetstid att lägga på planering samt elevärenden. Andelen av arbetstimmarna som läggs på lektionstid ska inte påverka lönen.
 • Minska det administrativa arbetet för lärarna genom att anställa personal som sköter administration, till exempel lärarassistenter.

Läs även vår nationella politik på området!