Kvinnofrid, våld i nära relationer och våld i namn av heder

Feministiskt initiativ anser att det är av yttersta vikt att synliggöra alla berättelser om våld och förtryck, och särskilt levnadsvillkoren för de unga tjejer och HBTQ-personers som utsätts för hedersförtryck.

Kvinnojourernas strategiska utvecklingsmöjligheter ska stabiliseras genom att anslag fastslås för en period om minst 4 år.

Antalet platser på kommunens skyddade boenden ska öka för att svara mot behovet och anslaget ska höjas till ideella kvinno-, tjej- och transjourer. En person som har kontaktförbud ska inte samtidigt ha möjlighet till umgänge med den skyddades och sina gemensamma barn.

Efter föräldrars eller vårdnadshavares separation ska barnets bästa alltid sättas i främsta rummet och en riskbedömning utföras för att upptäcka eventuella tecken på våld eller övergrepp.

Alla utredare i familjerättsärenden och barnavårdsärenden ska ges fortbildning om kvinnofrid, våld i nära relationer, hedersförtryck samt bemötande och metoder att samtala med barn. Information om våld i namn av heder ska spridas hos ungdomsmottagningar och vårdcentraler.

F! Uppsala verkar för att:
  • Antalet platser på kommunens skyddade boenden ska öka för att svara mot behovet och anslaget höjas till ideella kvinno-, tjej- och transjourer.
  • Sprida information om våld i namn av heder hos ungdomsmottagningar och vårdcentraler.
  • Alla utredare i familjerättsärenden och barnavårdsärenden ska ges fortbildning om kvinnofrid, våld i nära relationer, hedersförtryck samt bemötande och metoder att samtala med barn.
  • Utveckla samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvården och kvinnojourerna.
  • En person som har kontaktförbud ska inte samtidigt ha möjlighet till umgänge med den skyddades och sina gemensamma barn.
  • Kommunens samtliga medarbetare fortbildas i hedersrelaterade frågor och i att upptäcka hedersförtryck.

Läs även vår nationella politik på området!