Vård och omsorg

Uppsala kommun ska erbjuda landets mest kvalitativa, jämlika och jämställda vård- och omsorg där alla kommuninvånarens intressen och behov tillvaratas. All vård och omsorg ska vara likvärdig och alla kommuninvånare ska känna sig trygga när de tar emot kommunens insatser.

Vården och omsorgen ska ha överkapacitet i personal och vara bättre arbetsgivare. Detta för att ha en buffert av kompetent personal och etablerade institutioner som kan hantera förändringar i efterfrågan utan att göra avkall på kvalitén. Men också för att undvika de stockningsproblem som idag uppstår då klienter ska vidare till ny vård- eller omsorgsverksamhet som själva väntar på att deras klienter ska få en plats vid nästa verksamhet.

Det ska ske en kunskapshöjning om hedersrelaterat våld och förtryck inom LSS, personlig assistans och på Hem för vård eller boende (HVB).

Vårdtagare inom äldreboende och hemtjänsten ska i högre grad ha samma utförare vid regelbundna behov.

F! Uppsala verkar för att:
 • Avskaffa delade turer och orimliga schemaläggningar och satsa på trygga anställningar och arbetstider som ser till både den anställdes och vårdtagarens behov av stabilitet.
 • Kommunen ska själva erbjuda den vård och omsorg invånarna behöver, och inte upphandla kommunala verksamheter där huvudmannaskapet övergår till privata och vinstdrivande aktörer. Kommunen ska själv bygga upp det som behövs för att bedriva sina verksamheter och all from av upphandling ska vara undantag snarare än regel, och främst syfta till att erbjuda mångfald och inte ekonomisk effektivitet.
 • Personaltätheten ska öka för att kunna för ha resurser att individanpassa omsorgen.
 • Det sker en statushöjning av yrken inom äldreomsorgen med genom höjda löner och bättre anställningsformer.
 • Anslå mer resurser till äldrevården; satsa på en utveckling av fler specialiserade demensboenden för vårdtagare med demens i olika skeden och med olika problematik.
 • Verka för en verkligt levande landsbygd genom att hålla mindre sjukhus och vårdcentraler i glesbygden öppna och resursstarka.

Hemvård

F! Uppsala verkar för att:
 • Fler ska anställas inom hemtjänst och hemsjukvård.
 • De anställda ska få utökad tid för transport mellan besöken hos olika vårdtagare, i syfte att minska stress och för att den anställde ska hinna ägna tid åt de olika vårdtagarna. Restiden mellan vårdtagarna ska vara betald.
 • Vid upphandling med privata vårdutförare ska högre krav ställas. Förtur ska ges för kooperativa företag vid upphandling.
 • Det sker en kunskapshöjning om hedersrelaterat våld och förtryck inom LSS, personlig assistans och på Hem för vård eller boende (HVB).

Äldrevård

F! Uppsala verkar för att:
 • Kosten i kommunens äldrevård ska vara näringsriktig, lokalproducerad och vegetabilisk kost.
 • Den anställde inom äldrevården får mer tid hos varje enskild vårdtagare.
 • Verka för att vårdtagare inom äldreboende och hemtjänsten ska i högre grad ha samma utförare vid regelbundna behov.

Läs även vår nationella politik på området!